نماز

 

در نمـــاز تـو خدايـــا بدنم مي لرزد          چون به لب نام تو آرم ، سخنم مي لرزد
يادم از بار گناه آيد و سرمنزل مرگ          وز غم ايـن ره بـي تـوشـه تنم مي لرزد

 

/ 0 نظر / 68 بازدید